Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.795 văn bản: Doanh nghiệp
5561

Thông tư 33/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hạch toán trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 17/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
5562

Thông tư 27/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động khai thác bảo hiểm và quản lý phí bảo hiểm

Ban hành: 04/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5563

Thông tư 26/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 04/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5564

Thông tư 24/1998/TT-BTC của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng vốn đầu tư trong doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 26/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
5565

Quyết định 15/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Ban hành: 24/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
5566

Nghị định 08/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 22/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2003
5567

Thông tư 01/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chi phí dịch vụ, hoa hồng môi giới trong doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 03/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
5568

Thông tư liên tịch 97/1997/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong ngành Đăng kiểm

Ban hành: 31/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
5569

Quyết định 1085/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên tổ công tác sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
5570

Nghị định 110/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993

Ban hành: 18/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5571

Quyết định 933/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng đặc biệt doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 04/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
5572

Quyết định 769-TC/QĐ/TCCB của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 23/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
5573

Nghị định 103/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi nội dung Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Ban hành: 17/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
5574

Thông tư 68-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng một số khoản hỗ trợ tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
5575

Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển dư nợ cho vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại quốc doanh thành vốn Ngân sách Nhà nước cấp cho các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
5576

Thông tư 64-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng dự phòng giảm gíá hàng tồn kho, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 15/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
5577

Chỉ thị về việc tổ chức triển khai cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 13/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
5578

Thông tư 60-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công tác kế toán và kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 01/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
5579

Chỉ thị 658/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy triển khai cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 20/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
5580

Quy định các căn cứ để xem xét bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng được Nhà nước đảm bảo cân đối ngoại tệ

Ban hành: 16/08/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
Vui lòng đợi