Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.665 văn bản: Doanh nghiệp
5401

Nghị định 61/1998/NĐ-CP của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Ban hành: 15/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5402

Thông tư 253/1998/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 40/1998/NĐ-CP ngày 10/6/1998 của Chính phủ về kinh doanh vận tải biển của công ty, doanh nghiệp tư nhân

Ban hành: 15/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5403

Quyết định 703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ phối hợp công tác liên ngành xử lý vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp ở các tỉnh phía Nam

Ban hành: 13/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
5404

Quyết định 140/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá năm 1998

Ban hành: 01/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
5405

Quyết định 2040/1998/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động cho thuê tàu bay của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam

Ban hành: 20/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
5406

Thông tư 104/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần (theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998)

Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
5407

Nghị quyết 08/1998/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp điều hành kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 1998

Ban hành: 16/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
5408

Thông tư 99/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 14/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5409

Thông tư hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty

Ban hành: 10/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5410

Công văn 585/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
5411

Quyết định 113/1998/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc chuyển các Cụm cảng Hàng không sân bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
5412

Quyết định 111/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương

Ban hành: 29/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5413

Nghị định 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

Ban hành: 29/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5414

Công văn 681/CP-KTN của Chính phủ về việc định hướng chiến lược và chính sách phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ban hành: 20/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
5415

Nghị định 40/1998/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh vận tải biển của công ty, doanh nghiệp tư nhân

Ban hành: 10/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2006
5416

Thông tư 77/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp

Ban hành: 06/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
5417

Công văn 1841/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK của các DN đối với ĐTNN

Ban hành: 03/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
5418

Thông tư 72/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Ban hành: 25/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
5419

Nghị định 30/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 13/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
5420

Nghị định 26/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Ban hành: 07/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
Vui lòng đợi