Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.795 văn bản: Doanh nghiệp
5401

Thông tư 04/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ban hành: 18/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
5402

Công văn 350/CP-ĐMDN của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới DNNN.

Ban hành: 02/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
5403

Nghị định 14/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ban hành: 25/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
5404

Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Ban hành: 22/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
5405

Thông tư 02/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn tiêu chuẩn các dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới..., Các vấn đề liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 15/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
5406

Thông tư 08/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các chi nhánh của tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam quy định tại Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính

Ban hành: 18/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
5407

Nghị định 03/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 11/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5408

Chỉ thị 29/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp

Ban hành: 31/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
5409

Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu và phụ cấp trong các doanh nghiệp

Ban hành: 29/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
5410

Quyết định 208/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổng hợp, phân tích báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn

Ban hành: 25/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
5411

Thông tư 22/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 15/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
5412

Nghị định 73/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác

Ban hành: 06/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
5413

Thông tư liên tịch 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

Ban hành: 28/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
5414

Quyết định 127/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn y Điều lệ Liên minh hợp tác xã Việt Nam

Ban hành: 17/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
5415

Thông tư 110/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp Nhà nước dành cho đầu tư và xây dựng

Ban hành: 14/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
5416

Quyết định 121/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Ban hành: 01/11/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
5417

Quyết định 167/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp

Ban hành: 25/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
5418

Thông tư liên tịch 20/2000/TTLT-BTM-TCDL của Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2000/NĐ-CP ngày 6/9/2000 của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 20/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
5419

Thông tư liên tịch 109/2000/TTLT/BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh

Ban hành: 20/10/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
5420

Quyết định 163/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao nhiệm vụ quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ

Ban hành: 09/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
Vui lòng đợi