Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.094 văn bản: Doanh nghiệp
5041

Thông tư 27/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 31/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2013
5042

Công văn 2424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Taxi Móng Cái

Ban hành: 08/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
5043

Quyết định 854/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 10/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2012
5044

Thông báo 234/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 03/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2012
5045

Quyết định 3023/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1

Ban hành: 01/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2012
5046

Quyết định 4914/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án chuyển các công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ban hành: 27/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2011
5047

Quyết định 857/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 06/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
5048

Quyết định 169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Thông tin viễn thông điện lực

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2011
5049

Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm của Quốc hội, số 61/2010/QH12

Ban hành: 24/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2010
5050

Quyết định 739/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Miền Trung

Ban hành: 05/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
5051

Quyết định 768/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
5052

Công văn 4881/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Ban hành: 21/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2009
5053

Công văn 101/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện lực Hà Nội

Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
5054

Công văn 1528/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương, phụ cấp chức vụ theo công ty hạng I đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng

Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2009
5055

Công văn 2259/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc hình thành Tổng công ty Điện lực dầu khí

Ban hành: 02/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
5056

Quyết định 140/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Điện lực Đà Nẵng thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng

Ban hành: 16/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
5057

Quyết định 14/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
5058

Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về công bố mức tiền lương bình quân chung năm 2000 của các doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương

Ban hành: 29/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
5059

Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của cụm cảng hàng không miền Trung - Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Ban hành: 15/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
5060

Thông tư 15/1997/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn sử dụng sổ lương của doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 10/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2011
Vui lòng đợi