Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 991 văn bản: Điện lực
961

Quyết định 193/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năng.

962

Thông tư 20/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 8/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

963

Nghị định 54/1999/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

964

Quyết định 46/1999/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

965

Quyết định 121/1999/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam

966

Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT/BVGCP-BCN của Ban Vật giá Chính phủ và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện tiêu dùng sinh hoạt đến hộ dân nông thôn

967

Thông tư 178/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam

968

Thông tư 146/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với ngành điện

969

Quyết định 725/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tổng sơ đồ phát triển điện giai đoạn 1996 - 2000

970

Quyết định 31/VGCP-TLSX của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện

971

Chỉ thị triển khai thanh tra hoạt động ngành điện lực và thực hiện các dự án đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn năm 1995-1996

972

Công văn về việc điều chỉnh giá điện

973

Quyết định 241-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế đối với 3 dự án của ngành điện sử dụng vốn vay OECF

974

Quyết định 293/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đầu tư nhà máy thủy điện Đại Ninh

975

Quyết định 58 BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật cho sản xuất, truyền tải và phân phối điện năm 1996

976

Quyết định 12/VGCP-TL-SX của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện

977

Thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện

978

Quyết định 28/VGCP-TLSX của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện

979

Nghị định 14/CP của Chính phủ về thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam và ban hành Điều lệ của Tổng công ty

980

Quyết định 562-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam