Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 3.305 văn bản: Đất đai-Nhà ở
3181

Quyết định 143/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quyết định 135/2002/QĐ-UB 21/11/2002 và bản quy định kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thịư mới thủ thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/08/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
3182

Quyết định 3891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định điều kiện và đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở

Ban hành: 05/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
3183

Quyết định 128/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
3184

Quyết định 106/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
3185

Quyết định 80/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành giá bán căn hộ chung cư cao tầng cho các hộ gia đình tái định cư khu nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục địch quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2006
3186

Quyết định 78/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duỵet quy hoạch chi tiết khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm Happro, tỷ lệ 1/500 tại xã: Lệ Chi, Kim Sơn - huyện Gia Lâm - Hà Nội

Ban hành: 02/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3187

Chỉ thị 18/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý mua bán nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở và khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
3188

Quyết định 79/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm quyền địa hạt giữa các phòng công chứng đối với việc chứn nhận hợp đồng, giấy tờ giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất tại các huyện trên địa bàn thành phố

Ban hành: 19/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
3189

Quyết định 72/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung, điều chỉnh bảng phụ lục kèm theo quyết định số 199/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
3190

Quyết định 65/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thứuc đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng tái định cư đã được ban hành kèm theo quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 04/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3191

Quyết định 36/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thàn phố Hà Nội về việc ban hành quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố

Ban hành: 29/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
3192

Quyết định 32/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn thành lập văn phòng đăng ký đất và nhà quận, huyện

Ban hành: 15/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
3193

Quyết định 11/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành giá nhân công cho công tác quản lý đất đai năm 2004 tại trung tâm thông tin tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất

Ban hành: 21/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2006
3194

Quyết định 06/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất phía bắc đường 23B tại xã Tiên Dương huyện Đông Anh - Hà Nội (tỷ lệ 1/500)

Ban hành: 18/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3195

Quyết định 08/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh khoản 3, điều 9 của quyết định số 281/2003/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 2003 của uỷ ban nhân dân thành phố về quy định quy trình và phương pháp thẩm định giá bán bất động sản thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2006
3196

Quyết định 199/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính Phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Ban hành: 29/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3197

Quyết định 317/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện luật đất đai 2003 nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính Phủ, quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 24/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
3198

Quyết định 185/2004/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tiếp nhận nhà thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản chuyển giao cho Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất quản lý

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
3199

Quyết định 256/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ban hành: 16/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
3200

Quyết định 249/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trung tâm thông tin và đăng ký nhà đất thành trung tâm thông tin tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất thuộc sơ Tài nguyên và môi trường

Ban hành: 01/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2006
Vui lòng đợi