Văn bản Luật Dân sự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 357 văn bản: Dân sự
01

Kế hoạch 126/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028”

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
02

Văn bản hợp nhất 4371/VBHN-BTP năm 2023 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
03

Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Bảo hiểm, Dân sự Tải về
04

Quyết định 2063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Dân sự Tải về
05

Quyết định 19/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
06

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2023 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Dân sự Tải về
07

Nghị định 32/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo, Dân sự Tải về
08

Hướng dẫn 13/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao một số nội dung cơ bản trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Dân sự Tải về
09

Quyết định 1155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ bảo vệ dữ liệu cá nhân

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Công văn 1101/BCA-QLHC của Bộ Công an về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự Tải về
12

Kế hoạch 117/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự Tải về
13

Công văn 443/VKSTC-V9 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
14

Chỉ thị 22-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự Tải về
15

Quyết định 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Hướng dẫn 41/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2023

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Dân sự Tải về
18

Quyết định 2521/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình khung đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Nghị định 99/2022/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Hàng hải, Dân sự Tải về