Văn bản Luật Dân sự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 357 văn bản: Dân sự
01

Kế hoạch 126/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028”

02
03

Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

04

Quyết định 2063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

05
06
07
08

Hướng dẫn 13/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao một số nội dung cơ bản trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

09

Quyết định 1155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long

10

Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ bảo vệ dữ liệu cá nhân

11

Công văn 1101/BCA-QLHC của Bộ Công an về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

12

Kế hoạch 117/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

13

Công văn 443/VKSTC-V9 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình

14

Chỉ thị 22-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

15

Quyết định 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028

16

Hướng dẫn 41/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2023

18

Quyết định 2521/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình khung đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại

19

Nghị định 99/2022/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

20