Văn bản UBND lĩnh vực Công nghiệp

Có tất cả 455 văn bản: Công nghiệp
01

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
02

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
03

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
04

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thành lập mạng lưới Cộng tác viên khuyến công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
05

Kế hoạch 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khuyến công Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 24/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
06

Kế hoạch 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
07

Kế hoạch 74/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025" năm 2021

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
08

Quyết định 3/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định nội dung và mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
09

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2021
10

Quyết định 1249/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
11

Kế hoạch 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
12

Quyết định 7/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
13

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
14

Kế hoạch 58/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
15

Quyết định 495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
16

Quyết định 692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
17

Quyết định 1083/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Công Thương thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
18

Kế hoạch 51/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển điện lực Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
19

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
20

Kế hoạch 49/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
Vui lòng đợi