Danh mục

Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 3.499 văn bản: Công nghiệp
3441

Quyết định 831/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban quản lý Khu công nghiệp Dung Quất là một đơn vị đầu mối kế hoạch

Ban hành: 07/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
3442

Quyết định 830/TTg của Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Ban hành: 07/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
3443

Thông tư 10/TT-ĐCKS của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thủ tục trình thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo trong hoạt động khoáng sản và lập đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản

Ban hành: 13/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
3444

Công văn 4408/KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung danh mục đường dây 110KV

Ban hành: 04/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3445

Quyết định 1455/QĐ-ĐCKS của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về điều kiện của tổ chức và cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản

Ban hành: 04/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3446

Quyết định 725/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tổng sơ đồ phát triển điện giai đoạn 1996 - 2000

Ban hành: 03/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3447

Thông tư 9/TT-KMĐT của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thi hành Điều lệ mẫu hợp tác xã công nghiệp và xây dựng (ban hành theo Nghị định 44/CP ngày 29/4/1997 của Chính phủ)

Ban hành: 30/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3448

Quyết định 1136-QĐ/ĐCKS của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, thủ tục xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài

Ban hành: 30/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
3449

Thông tư 08/TT-KHĐT của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn về quy định danh mục ngành nghề công nghiệp khuyến khích đầu tư, hạn chế đầu tư hoặc cấm đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao

Ban hành: 29/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3450

Thông tư 162/TCHQ-TT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 36/CP ngày 24/04/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp - Khu chế xuất - Khu công nghệ cao

Ban hành: 14/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3451

Thông tư 05/TT-TCKT của Bộ Công nghiệp hướng dẫn sử dụng kinh phí lán trại trong các đơn vị điều tra thăm dò địa chất

Ban hành: 12/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3452

Quyết định 378/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp

Ban hành: 04/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
3453

Thông tư 565/KCM-TM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về hướng dẫn về quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ trong kinh doanh

Ban hành: 15/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
3454

Quyết định 549/QĐ-ĐCKS của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ trong hoạt động khoáng sản

Ban hành: 15/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2004
3455

Thông tư 03/TT-KHĐT của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn việc nhập khẩu hóa chất theo Quyết định 28/TTg ngày 13/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 26/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
3456

Quyết định 392-NN-CBNLS/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung quy chế về việc xét duyệt quy hoạch mạng lưới và cấp giấy phép chế biến gỗ, lâm sản khác cho các doanh nghiệp

Ban hành: 19/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
3457

Thông tư 01-TT/CN-KCM của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đình chỉ sản xuất, sử dụng chất hoạt động bề mặt dodecyl benzene sunfonic axit (gọi tắt là DBSA) trong công nghiệp chất tẩy rửa tổng hợp

Ban hành: 28/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
3458

Quyết định 325/QĐ-ĐCKS của Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy định thủ tục hành chính về cấp giấy phép hoạt động khoáng sản"

Ban hành: 26/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
3459

Quyết định 154/QĐ-DCKS của Bộ Công nghiệp quy định các khoáng sản được xếp vào loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Ban hành: 23/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
3460

Quyết định 969/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam

Ban hành: 28/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
Vui lòng đợi