Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 2.755 văn bản: Công nghiệp
2701

Công văn 4360/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 03/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2016
2702

Quyết định 9840/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 31/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2014
2703

Lệnh 26/2012/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Ban hành: 03/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2012
2704

Quyết định 1791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012 - 2025

Ban hành: 29/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2012
2705

Thông báo 368/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Ban hành: 07/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2012
2706

Thông báo 263/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tiến độ các dự án điện trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Ban hành: 20/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2012
2707

Quyết định 854/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 10/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2012
2708

Thông tư 96/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới

Ban hành: 08/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2012
2709

Quyết định 30/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực về việc ban hành Danh sách các nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 01/07/2012

Ban hành: 17/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2012
2710

Công văn 441/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán Chương trình Hỗ trợ phát triển Chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2 (Chương trình DPL2)

Ban hành: 06/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
2711

Quyết định 17/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới, tháng tới và tuần tới

Ban hành: 30/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2012
2712

Quyết định 18/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình tính toán giá trị nước

Ban hành: 30/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2012
2713

Công văn 196/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều kiện chính sách của Chương trình hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2 (DPL2)

Ban hành: 15/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2012
2714

Quyết định 149/QĐ-BCĐQHPTĐLQG của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2012
2715

Quyết định 4914/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án chuyển các công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ban hành: 27/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2011
2716

Công văn 1619/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc phát hóa đơn và kê khai nộp thuế đối với tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 12/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
2717

Thông tư 11/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
2718

Quyết định 46/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 22/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2006
2719

Thông tư liên tịch 07/2003/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2004

Ban hành: 08/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
2720

Quyết định 21/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định nội dung, trình tự và thủ tục quy hoạch phát triển điện lực

Ban hành: 04/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
Vui lòng đợi