Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.599 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2201

Quyết định 1564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lâm Đồng

2202

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

2203

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

2204

Quyết định 1559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập và quy định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

2205

Quyết định 1563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

2206

Quyết định 1561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập và quy định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

2207

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị

2208

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

2209

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

2210

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

2211

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

2212

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

2213

Quyết định 3761/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai công tác hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

2214

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

2215

Quyết định 1803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2025

2216

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hòa giải viên lao động

2217

Quyết định 3734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

2218

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

2219

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi

2220

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Long An