Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.274 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2201

Quyết định 725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
2202

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo và Dân tộc vào Sở Nội vụ và bổ sung chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, quản lý về văn thư lưu trữ nhà nước cho Sở Nội vụ

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2203

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hoá và Thông tin thành Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2204

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 20/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
2205

Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại thành Sở Công Thương thành phố

Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2206

Quyết định 51/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng vào Sở Nội vụ và bổ sung chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, quản lý về văn thư lưu trữ nhà nước cho Sở Nội vụ

Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2207

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Sở Giao thông - Công chính thành Sở Giao thông vận tải thành phố

Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2208

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Sở Văn hoá và Thông tin, Sở Thể dục và Thể thao thành Sở Văn Hoá và Thể thao thành phố

Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2209

Quyết định 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế

Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
2210

Quyết định 1243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Huế và các huyện

Ban hành: 26/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2021
2211

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

Ban hành: 20/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2212

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 13/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
2213

Quyết định 1442/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP và 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 24/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2016
2214

Quyết định 31/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo

Ban hành: 04/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2008
2215

Quyết định 675/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
2216

Quyết định 682/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện

Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
2217

Quyết định 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
2218

Quyết định 147/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
2219

Quyết định 142/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2013
2220

Quyết định 33/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội Tàu tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 23/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2015
Vui lòng đợi