Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 9.537 văn bản: Cơ cấu tổ chức
6901

Quyết định 747/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tú, giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 29/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2017
6902

Quyết định 713/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 26/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2017
6903

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xác thực: 25/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
6904

Quyết định 701/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam

Ban hành: 24/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2017
6905

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2017
6906

Quyết định 737/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
6907

Quyết định 291/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 29/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
6908

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước

Xác thực: 04/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
6909

Quyết định 290/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 25/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
6910

Quyết định 56/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung quy định ban hành kèm theo Quyết định 68/2009/QĐ-UBND ngày 29/07/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An

Ban hành: 30/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
6911

Quyết định 47/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 23/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2017
6912

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng

Ban hành: 04/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2017
6913

Quyết định 213/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 06/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2017
6914

Nghị định 73/CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 01/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
6915

Nghị định 53/CP của Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch

Ban hành: 07/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
6916

Quyết định 242/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của ủy ban Tần số vô tuyến điện

Ban hành: 27/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2004
6917

Nghị định 181-CP của Chính phủ về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Ban hành: 09/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2003
6918

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 35-L/CTN của Quốc hội

Ban hành: 21/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
6919

Nghị định 29-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo

Ban hành: 30/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
6920

Nghị định 22-CP về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 22/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2003
Vui lòng đợi