Văn bản Luật Chứng khoán

Có tất cả 426 văn bản: Chứng khoán
301

Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Ban hành: 06/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
302

Thông tư 91/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 28/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2013
303

Thông tư 87/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 28/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2013
304

Quyết định 56/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của Công ty đại chúng đã đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán

Ban hành: 31/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2013
305

Thông tư 13/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 25/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2013
306

Thông tư 02/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 08/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2013
307

Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập công ty chứng khoán

Ban hành: 30/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2012
308

Nghị định 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ban hành: 14/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2011
309

Nghị định 01/2011/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

Ban hành: 05/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2011
310

Thông tư 134/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 01/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
311

Thông tư 128/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
312

Quyết định 121/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 02/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2009
313

Quyết định 96/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

Ban hành: 12/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
314

Quyết định 72/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số Điều trong Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 21/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
315

Thông tư số 130/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 161/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 29/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
316

Quyết định 73/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ

Ban hành: 03/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2004
317

Thông tư 60/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

Ban hành: 18/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2004
318

Quyết định 78/2000/QĐ-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 04/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13/10/1998 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 29/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
319

Quyết định 99/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán công ty chứng khoán

Ban hành: 13/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
320

Thông tư 55/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung

Ban hành: 09/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
Vui lòng đợi