Văn bản Luật Chứng khoán

Có tất cả 426 văn bản: Chứng khoán
261

Quyết định 2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Ban hành: 20/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
262

Nghị định 86/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Ban hành: 01/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2016
263

Quyết định 299/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Ban hành: 24/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
264

Thông tư 07/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Ban hành: 18/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2016
265

Quyết định 105/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán

Ban hành: 26/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2013
266

Quyết định 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm"

Ban hành: 06/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2012
267

Thông tư 26/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần

Ban hành: 13/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2012
268

Thông tư 147/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế hành nghề chứng khoán" được ban hành kèm theo Quyết định 15/2008/QĐ-TTg ngày 27/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 10/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2012
269

Thông tư 130/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

Ban hành: 10/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2012
270

Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Ban hành: 20/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2012
271

Quyết định 515/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán

Ban hành: 25/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2012
272

Quyết định 472/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 06/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2012
273

Nghị định 85/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 02/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2010
274

Nghị định 84/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Ban hành: 02/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2010
275

Quyết định 306/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/2/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 18/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2010
276

Thông tư 43/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu trú, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 25/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2010
277

Quyết định 701/QĐ-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch phát triển công ty chứng khoán giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 20/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2007
278

Nghị định 22/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 10/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2004
279

Nghị định 17/2000/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chứng khoán

Ban hành: 26/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2005
280

Quyết định 139/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 10/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
Vui lòng đợi