Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.037 văn bản: Chính sách
14441

Nghị định 06/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

14442

Quyết định 32/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị xã và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

14443

Thông tư 18/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

14444

Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

14445

Thông tư 01/2000/TT-UB của Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình về việc hướng dẫn Kế hoạch chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2000

14446

Quyết định 26/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

14447

Thông tư liên tịch 14/2000/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 30/1999/TTLT-BTC-BYT ngày 23/3/1999 hướng dẫn nội dung và định mức chi của Chương trình Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

14448

Nghị quyết 231/2000/QĐ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000

14449

Pháp lệnh 19/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

14450

Quyết định 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở

14451

Quyết định 16/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sông Việt Nam đến năm 2020

14452

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng

14453

Chỉ thị 03/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em

14454

Chỉ thị 02/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức đón Tết Canh Thìn, năm 2000

14455

Nghị quyết 01/2000/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 1999

14456

Thông tư 01/1999/TT-UBCK1 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn Quyết định 139/1999/QĐ-TTg ngày 10/6/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

14457

Quyết định 2265/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan khoa học và công nghệ

14458

Thông tư 151/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu quy định tại thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính

14459
14460

Quyết định 1232/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc phạm vi Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa