Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 11.545 văn bản: Chính sách
11461

Quyết định 14/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Ban hành: 08/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
11462

Thông tư 122/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 19/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2016
11463

Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2014
11464

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2014
11465

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chuẩn hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2012 - 2015

Ban hành: 16/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2012
11466

Quyết định 37/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
11467

Quyết định 158/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Ban hành: 02/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
11468

Công văn 7585/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 đối với giáo dục chuyên nghiệp

Ban hành: 20/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2008
11469

Quyết định 65/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp”

Ban hành: 04/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2008
11470

Quyết định 05/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011

Ban hành: 08/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2008
11471

Quyết định 19/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chương trình hành động của ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 04/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
11472

Quyết định 09/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Ban hành: 10/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
11473

Thông tư 02/2005/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển giống thuỷ sản đến năm 2010

Ban hành: 26/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2005
11474

Quyết định 100/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010

Ban hành: 10/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2005
11475

Quyết định 175/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010"

Ban hành: 29/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
11476

Thông tư 31/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm

Ban hành: 21/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
11477

Thông tư 141/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức chi điều dưỡng đối với người có công cách mạng

Ban hành: 07/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2005
11478

Quyết định 218/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Công thương Việt Nam quản lý và cho vay vốn từ Quỹ tín dụng đào tạo

Ban hành: 01/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2005
11479

Quyết định sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 26/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
11480

Thông tư 37-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ta đài thọ

Ban hành: 18/06/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi