Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 1.038 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
981

Quyết định 908/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 14/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
982

Thông tư 56/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Ban hành: 29/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
983

Quyết định 03/QĐ-BCĐCCCVCC của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức về việc ban hành Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Ban hành: 17/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2015
984

Thông tư liên tịch 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dự báo khí tượng thủy văn

Ban hành: 08/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2016
985

Quyết định 2435/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định trách nhiệm của công chức hải quan khi thực hiện nghiệp vụ hải quan và xử lý công chức hải quan có hành vi vi phạm nghiệp vụ hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng

Ban hành: 19/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
986

Quyết định 821/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức công đoàn

Ban hành: 16/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2015
987

Quyết định 1056/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" của Bộ Tư pháp năm 2015

Ban hành: 08/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
988

Quyết định 719/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 20/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2015
989

Quyết định 246/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Hải quan năm 2015

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2015
990

Thông tư 57/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 06/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2014
991

Chỉ thị 03/CT-BTP của Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức

Ban hành: 24/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2013
992

Thông tư 27/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành: 24/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2013
993

Quyết định 1057/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bộ Xây dựng giai đoạn 2012 - 2015

Ban hành: 22/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2012
994

Quyết định 5099/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 19/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2012
995

Quyết định 1952/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra đột xuất trong ngành Hải quan

Ban hành: 10/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2012
996

Quyết định 1177/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế thăm hỏi, lễ tang, viếng chia buồn đối với công chức, viên chức và thân nhân của công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 30/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2012
997

Quyết định 4856/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 21/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2012
998

Nghị định 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Ban hành: 09/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2007
999

Quyết định 08/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp

Ban hành: 13/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
1000

Quyết định 1613/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
Vui lòng đợi