Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 995 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
981

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, số 52/2019/QH14

Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2019
982

Quyết định 2977/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Ban hành: 21/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2019
983

Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Ban hành: 01/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
984

Thông tư 16/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 30/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2019
985

Quyết định 32/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 29/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
986

Nghị định 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ban hành: 08/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2019
987

Quyết định 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 18/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
988

Thông tư 16/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 18/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2019
989

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 15/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2018
990

Thông tư 201/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng

Ban hành: 05/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2016
991

Nghị định 151/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Ban hành: 11/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2017
992

Thông tư 113/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Ban hành: 23/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
993

Quyết định 1059/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Công chức - Viên chức

Ban hành: 29/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2016
994

Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm

Ban hành: 24/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
995

Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

Ban hành: 21/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2009
Vui lòng đợi