Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.202 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
3181

Quyết định 587/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của Giám đốc Sở Y tế

3182

Quyết định 155/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân cấp tạm thời quyền quyết định lương công chức, viên chức ngân hàng

3183

Quyết định 202/TCCP-VC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Giáo dục và Đào tạo

3184

Quyết định 112/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân cấp tạm thời thẩm quyền quyết định lương công chức viên chức ngân hàng

3185

Thông tư 44-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nước ta đài thọ

3186

Thông tư 108 TC/HCVX của Bộ Tài chính quy định chế độ phụ cấp tiền tàu, xe cho công nhân viên chức Nhà nước được nghỉ phép hàng năm

3187

Quyết định 818/TCCP-VP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra Nhà nước

3188

Quyết định 650/TCCP-CCVC của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức quản lý văn thư - lưu trữ

3189

Quyết định 420/TCCP-CCVC của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành lưu trữ

3190

Quyết định 57-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho cán bộ xã miền núi và xã có khó khăn

3191

Thông tư 18-LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn trợ cấp tiền tàu xe đi lại đối với công nhân, viên chức và quân nhân về hưu

3192

Quyết định 303-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc trợ cấp đối với công nhân viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội

3193

Quyết định 70-HĐBT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc trợ cấp của công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách xã hội

3194

Quyết định 261/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện ban hành Điều lệ tạm thời về thi và cấp bằng sĩ quan tầu sông

3197

Quyết định 206-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về nhiệm kỳ công tác và chế độ mang theo con đối với cán bộ, nhân viên được cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài

3198

Nghị định 169-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về công chức Nhà nước

3200

Quyết định 106-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về một số chế độ đối với công nhân viên chức và các đối tượng chính sách xã hội