Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.600 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2461

Quyết định 07/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước

Ban hành: 16/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
2462

Công văn 1605/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách đối với người lao động

Ban hành: 15/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
2463

Công văn 1553/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân trực tiếp quản lí, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt

Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
2464

Công văn 5341/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ngày thứ bảy

Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
2465

Công điện 695/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu quyết định thành lập tổ chức, bổ nhiệm và bố trí cán bộ làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình các cấp xong trước ngày 31/5/2008

Ban hành: 09/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2008
2466

Công văn 630/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương và phụ cấp cho cán bộ của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
2467

Quyết định 381/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 715/QĐ-KTNN ngày 06/10/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2012
2468

Chỉ thị 05/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới

Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2008
2469

Quyết định 1865/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh tại Singapore cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của thành phố giai đoạn 2008 - 2010

Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
2470

Công văn 1416/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp lương đối với viên chức, nhân viên làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2008
2471

Công văn 1395/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp lương viên chức quản lý doanh nghiệp

Ban hành: 25/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2008
2472

Thông tư 31/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc Chương trình vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước

Ban hành: 16/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
2473

Quyết định 361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt nam

Ban hành: 04/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2008
2474

Công văn 1007/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp lương viên chức quản lý doanh nghiệp

Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2008
2475

Công văn 1008/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương trong công ty nhà nước

Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2008
2476

Quyết định 782/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chế độ phụ cấp cho nhân viên thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
2477

Quyết định 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Ban hành: 29/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2008
2478

Công văn 2310/BCT-TĐKT của Bộ Công thương về việc đăng ký các danh hiệu thi đua

Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2008
2479

Công văn 3363/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2008
2480

Công văn 3163/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc Hạch toán thu, chi chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006-2010

Ban hành: 20/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2008
Vui lòng đợi