Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 30 văn bản: Bảo hiểm
01

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 23/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
02

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài Chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 18/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
03

Văn bản hợp nhất 5236/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Xác thực: 13/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
04

Văn bản hợp nhất 5237/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Xác thực: 13/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
05

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
06

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
07

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

Xác thực: 27/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
08

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Xác thực: 19/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
09

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài Chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Xác thực: 16/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
10

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Xác thực: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2018
11

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

Xác thực: 22/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
12

Văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xác thực: 19/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

Xác thực: 24/09/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Xác thực: 26/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 10/TLHN-BQP năm 2014 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19/04/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

Xác thực: 26/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Xác thực: 11/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 10/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Xác thực: 27/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Xác thực: 21/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 01/TTHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
Vui lòng đợi