Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Bảo hiểm

Có tất cả 44 văn bản: Bảo hiểm
01

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Xác thực: 31/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
02

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 11/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
03

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Xác thực: 15/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
04

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm

Xác thực: 07/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
05

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 07/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
06

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
07

Văn bản hợp nhất 3922/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Xác thực: 06/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
08

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Xác thực: 23/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
09

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Xác thực: 29/05/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
10

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Xác thực: 06/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
11

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
12

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
13

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
14

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

Xác thực: 10/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
15

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 25/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
16

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 23/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
17

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài Chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 18/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
18

Văn bản hợp nhất 5237/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Xác thực: 13/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
19

Văn bản hợp nhất 5236/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Xác thực: 13/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
20

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
Vui lòng đợi