Văn bản Hợp nhất về Bảo hiểm

Có tất cả 39 văn bản: Bảo hiểm
21

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Xác thực: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
22

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

Xác thực: 22/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
23

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
24

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2015 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Xác thực: 24/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
25

Văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xác thực: 19/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
26

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

Xác thực: 24/09/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
27

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Xác thực: 26/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
28

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 26/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
29

Văn bản hợp nhất 10/TLHN-BQP năm 2014 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19/04/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

Xác thực: 26/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
30

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Xác thực: 11/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
31

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 25/09/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
32

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Xác thực: 29/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
33

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Xác thực: 29/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
34

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 10/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
35

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Xác thực: 27/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
36

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Xác thực: 21/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
37

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Xác thực: 21/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
38

Văn bản hợp nhất 01/TTHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
39

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi