Văn bản Hợp nhất về Bảo hiểm

Có tất cả 39 văn bản: Bảo hiểm
01

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
02

Văn bản hợp nhất 3922/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Xác thực: 06/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
03

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Xác thực: 23/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
04

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Xác thực: 29/05/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
05

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Xác thực: 06/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
06

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
07

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
08

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
09

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

Xác thực: 10/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
10

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 25/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
11

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 23/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
12

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài Chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 18/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
13

Văn bản hợp nhất 5237/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Xác thực: 13/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
14

Văn bản hợp nhất 5236/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Xác thực: 13/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
15

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
16

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
17

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

Xác thực: 27/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
18

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Xác thực: 19/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
19

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài Chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Xác thực: 16/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
20

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Xác thực: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2018
Vui lòng đợi