Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.000 văn bản: Bảo hiểm
1961

Thông tư 26/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 04/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
1962

Nghị định 115/1997/NĐ-CP của Chính Phủ về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ban hành: 17/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
1963

Quyết định 517/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành mẫu Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 17/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
1964

Thông tư 02-TC/TCNH của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung việc thực hiện chế độ hoa hồng bảo hiểm

Ban hành: 04/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
1965

Quyết định 1235-TC/QĐ/TCNH của Bộ Tài chính về việc tái bảo hiểm bắt buộc

Ban hành: 09/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
1966

Quyết định 606-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 26/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
1967

Quyết định 927/TC/QĐ/TCNH Bộ Tài chính về việc sửa đổi phạm vi áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm

Ban hành: 18/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1968

Thông tư 43 TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế doanh thu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm

Ban hành: 05/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1969

Thông tư liên tịch 35/TT-LB của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 25/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
1970

Thông tư 06-LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều để thực hiện Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ

Ban hành: 04/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
1971

Nghị định 19/CP của Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 16/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1972

Nghị định 12/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 26/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1973

Thông tư 105TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm các công trình xây dựng

Ban hành: 08/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
1974

Quyết định 472-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kê tài sản của các tổ chức bảo hiểm xã hội trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ngành Lao động - Thương binh và xã hội

Ban hành: 31/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1975

Thông tư 46-TC/CĐTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/CP ngày 18/12/93 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 30/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
1976

Quyết định 215/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phát hành các biểu mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 31/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
1977

Nghị định 100-CP của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 18/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1978

Nghị định 66-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang

Ban hành: 30/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1979

Quyết định 466/TC-BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật

Ban hành: 02/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
1980

Nghị định 43-CP về việc quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 22/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi