Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 1.773 văn bản: Bảo hiểm
1741

Công văn 3220/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 55/2016/NĐ-CP và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/05/2016

Ban hành: 24/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
1742

Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện khoản 6 Điều 32 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Ban hành: 25/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2016
1743

Công văn 4409/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/07/2013

Ban hành: 06/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2013
1744

Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ

Ban hành: 21/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2013
1745

Công văn 1308/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, Nghị định 11/2011/NĐ-CP và Nghị định 23/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 08/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2013
1746

Quyết định 1754/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quyết định 653/QĐ-BHXH ngày 05/06/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân

Ban hành: 20/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2012
1747

Công văn 5238/BHXH-BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời một số quy định đối với chi quản lý bộ máy của các đơn vị thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 06/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2011
1748

Quyết định 1262/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về công tác lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1433/QĐ-BHXH ngày 08/10/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 02/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2014
1749

Thông tư 121/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013

Ban hành: 17/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2011
1750

Quyết định 432/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 13/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2011
1751

Công văn 555/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư số 02/2011TT-BLĐTBXH

Ban hành: 14/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2011
1752

Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm của Quốc hội, số 61/2010/QH12

Ban hành: 24/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2010
1753

Quyết định 1433/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quy định về công tác lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Ban hành: 08/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2010
1754

Công văn 4663/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thông báo mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới và giải quyết một số vướng mắc trong cấp sổ, thẻ

Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1755

Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
1756

Quyết định 653/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân

Ban hành: 05/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2009
1757

Thông tư 12/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 28/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
1758

Quyết định 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
1759

Công văn 4652/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế theo chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2009
1760

Công văn 29/BHXH-TN của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Ban hành: 11/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2014
Vui lòng đợi