Văn bản Luật Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.271 văn bản: Bảo hiểm
2001

Quyết định 537/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2002

Công văn 665/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện phụ cấp khu vực

2003

Công văn 659/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo Công văn số 268/LĐTBXH-BHXH

2004

Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế đối với người lao động trong quân đội và thân nhân quân nhân tại ngũ

2005

Nghị định 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

2006

Công văn 565/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tạm thời quản lý, sử dụng kinh phí chi quản lý Bảo hiểm thất nghiệp

2007

Công văn 424/BHXH-THU của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo mức phạt xử lý vi phạm về đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

2008

Quyết định 335/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội

2009

Công văn 535/BHXH-KHTC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thông báo mức xử lý vi phạm về đóng bảo hiểm y tế

2010

Công văn 522/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thủy tinh thể nhân tạo

2011

Công văn 492/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

2012

Quyết định 181/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thành lập trang tin điện tử của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trên Internet

2013

Thông tư 19/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế

2014

Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

2015

Công văn 338/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thanh toán chi phí mổ Phaco tại bệnh viện huyện

2016

Công văn 307/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đối với người vừa hưởng trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hàng tháng vừa hưởng lương hưu

2017

Quyết định 82/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

2018
2019

Công văn 116/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 về hướng dẫn thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp

2020

Thông tư 02/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổithuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế