loc ket quaLọc bản tin đến:
Tháng Bản tin Diễn giải
Tháng 10 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 11/2015 Từ tháng 11/2015, rất nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; Thông tư 25/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông về việc quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông; Thông tư 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên….   Xem bản tin
Tháng 9 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 10/2015 Từ tháng 10/2015, rất nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 67/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Quyết định 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế; Thông tư 140/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet… Xem bản tin
Tháng 8 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 9/2015 Từ tháng 09/2015, nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có: Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định 34/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ; Thông tư 110/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận...       Xem bản tin
Tháng 7 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 8/2015 Trong tháng 08/2015, có rất nhiều văn bản nổi bật, đáng chú ý như: Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; Quyết định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần...   Xem bản tin
Tháng 6 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 7/2015 Trong tháng 07/2015, 10 Luật chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó có: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Giáo dục nghề nghiệp... Ngoài ra, còn nhiều Nghị định, Quyết định, Thông tư quan trọng khác. Xem bản tin