loc ket quaLọc bản tin đến:
Tháng Bản tin Diễn giải
Tháng 5 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 6/2016 Trong tháng 06/2016, nhiều văn bản có nội dung đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng… Xem bản tin
Tháng 4 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 5/2016 (LuatVietnam) Trong tháng 05/2016, có nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 12/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Nghị định 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý vật liệu xây dựng; Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy… Xem bản tin
Tháng 3 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 4/2016 Trong tháng 4/2016, có nhiều văn bản mới, đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có: Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Thông tư 02/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo…. Xem bản tin
Tháng 2 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 03/2016 Trong tháng 03/2016, có nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân; Nghị định 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; Thông tư 91/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; Thông tư 03/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu… Xem bản tin
Tháng 1 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 02/2016 Trong tháng 02/2016, nhiều văn bản chính thức có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là: Nghị định 129/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện; Thông tư 77/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị;Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học… Xem bản tin
Tháng 12 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 01/2016 Từ tháng 01/2016, rất nhiều văn bản sẽ chính thức có hiệu lực; trong đó nổi bật là: Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Thông tư 24/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú; Thông tư 182/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế... Xem bản tin
Tháng 11 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 12/2015 Trong tháng 12/2015, rất nhiều văn bản có nội dung đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có: Nghị định 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở… Xem bản tin
Tháng 10 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 11/2015 Từ tháng 11/2015, rất nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; Thông tư 25/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông về việc quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông; Thông tư 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên….   Xem bản tin
Tháng 9 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 10/2015 Từ tháng 10/2015, rất nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 67/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Quyết định 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế; Thông tư 140/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet… Xem bản tin
Tháng 8 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 9/2015 Từ tháng 09/2015, nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có: Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định 34/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ; Thông tư 110/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận...       Xem bản tin
Tháng 7 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 8/2015 Trong tháng 08/2015, có rất nhiều văn bản nổi bật, đáng chú ý như: Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; Quyết định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần...   Xem bản tin
Tháng 6 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 7/2015 Trong tháng 07/2015, 10 Luật chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó có: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Giáo dục nghề nghiệp... Ngoài ra, còn nhiều Nghị định, Quyết định, Thông tư quan trọng khác. Xem bản tin