Văn bản Luật An ninh trật tự - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 46 văn bản: An ninh trật tự
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2020/BCA Trạm bơm nước chữa cháy

Ban hành: 26/05/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2019/BCA Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt

Ban hành: 31/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2010/BTC Dự trữ Nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy

Ban hành: 25/03/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
04

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-23:2016 ISO 7240-23:2013 Hệ thống báo cháy - Phần 23: Thiết bị báo động qua thị giác

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
05

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-21:2016 ISO 7240-21:2005 Hệ thống báo cháy - Phần 21: Thiết bị định tuyến

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
06

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-16:2016 ISO 7240-16:2007 Hệ thống báo cháy - Phần 16: Thiết bị điều khiển và hiển thị của hệ thống âm thanh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7282:2008 Phao áo cứu sinh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7283:2008 Phao tròn cứu sinh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6305-8:2013 ISO 6182-8:2006 Phòng cháy chữa cháy-Hệ thống Sprinkler tự động-Phần 8-Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2018
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7568-4:2013 ISO 7240-4:2003 Hệ thống báo cháy-Phần 4: Thiết bị cấp nguồn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6305-12:2013 ISO 6182-12:2010 Phòng cháy chữa cháy-Hệ thống Sprinkler tự động-Phần 12-Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6305-6:2013 ISO 6182-6:2006 Phòng cháy chữa cháy-Hệ thống sprinkler tự động-Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4878:2009 ISO 3941:2007 Phòng cháy và chữa cháy-Phân loại cháy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7161-9:2009 ISO 14520-9:2006 Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 9: Khí chữa cháy HFC-227ea

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2018
15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6305-5:2009 ISO 6182-5:2006 Phòng cháy và chữa cháy-Hệ thống Sprinkler tự động-Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2018
16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy-Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12110:2018 Phòng cháy chữa cháy-Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 22301:2018 ISO 22301:2012 An ninh xã hội - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục - Các yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
Vui lòng đợi