Văn bản UBND lĩnh vực Xuất nhập cảnh

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 62 văn bản: Xuất nhập cảnh
01
02

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
03

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
04

Công văn 866/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Công văn 1265/BYT-DP ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập cảnh, COVID-19 Tải về
05

Công văn 375/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (CV-10943/BYT-MT)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập cảnh, COVID-19 Tải về
06

Quyết định 3868/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập cảnh, COVID-19 Tải về
07

Công văn 4519/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy trình giám sát quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập cảnh, COVID-19 Tải về
08

Quyết định 82/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
09

Quyết định 78/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
10

Quyết định 3282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành “Quy định kiểm dịch y tế các đối tượng nhập cảnh, nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang”

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập cảnh, COVID-19 Tải về
11

Quyết định 76/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Hưng Yên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
12

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
13

Công văn 2681/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày đối với người nhập cảnh đủ điều kiện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập cảnh, COVID-19 Tải về
14

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Xuất nhập cảnh, Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Công văn 1760/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai kế hoạch tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước cách ly y tế tập trung

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập cảnh, COVID-19 Tải về
17

Công văn 193/SLĐTBXH-LĐVL của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về việc phòng, chống dịch và tạm dừng cho người nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập cảnh, COVID-19 Tải về
18

Công văn 275/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập cảnh, COVID-19 Tải về
19

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
20

Công điện 29/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường giám sát, cách ly, quản lý người nhập cảnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập cảnh, COVID-19 Tải về