Danh mục

Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.139 văn bản: Xây dựng
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2021/BXD An toàn trong thi công xây dựng

Ban hành: 20/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2021/BXD Nhà chung cư

Ban hành: 19/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng

Ban hành: 19/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2021/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình

Ban hành: 19/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2020/BCT Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Ban hành: 30/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2020/BCA Trạm bơm nước chữa cháy

Ban hành: 26/05/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình

Ban hành: 06/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12823-3:2020 Giàn di động trên biển - Phần 3: Máy và hệ thống

Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-12:2020 Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12823-1:2020 Giàn di động trên biển - Phần 1: Phân cấp

Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-11:2020 Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo

Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12823-4:2020 Giàn di động trên biển - Phần 4: An toàn và phòng chống cháy

Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12823-5:2020 Giàn di động trên biển - Phần 5: Vật liệu và hàn

Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-8:2020 Giàn cố định trên biển - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn

Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2019/BXD Quy hoạch xây dựng

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2019/BXD Nhà chung cư

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11820-3:2019 Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 3: Yêu cầu về vật liệu

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 7:2019/BKHCN Thép làm cốt bê tông

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2020
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10333-4:2019 Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 4: Giếng thăm hình trụ

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
Vui lòng đợi