Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Có tất cả 30 văn bản: Vi phạm hành chính
01

Văn bản hợp nhất 1866/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Xác thực: 15/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
02

Văn bản hợp nhất 1307/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
03

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Xác thực: 26/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2018
04

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài Chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Xác thực: 16/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
05

Văn bản hợp nhất 210/VBHN-BTP năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Xác thực: 19/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
06

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xác thực: 15/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
07

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Xác thực: 06/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
08

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

Xác thực: 06/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
09

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Xác thực: 24/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
10

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2017 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xác thực: 05/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
11

Văn bản hợp nhất 1432/VBHN-BVHTTDL năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Xác thực: 10/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
12

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Xác thực: 17/02/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2016 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông Vận tải

Xác thực: 15/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 2800/VBHN-BTP năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Xác thực: 19/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Xác thực: 22/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Xác thực: 28/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Xác thực: 19/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 47/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

Xác thực: 22/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính

Xác thực: 10/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2013 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Xác thực: 29/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
Vui lòng đợi