Văn bản Hợp nhât về Vi phạm hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Văn bản hợp nhất 1866/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Xác thực: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

02

Văn bản hợp nhất 1307/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

03

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xác thực: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

04

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Xác thực: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

05

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài Chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Xác thực: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

06

Văn bản hợp nhất 210/VBHN-BTP năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Xác thực: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

07

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2017 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính

Xác thực: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

08

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xác thực: 15/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

09

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Xác thực: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

10

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

Xác thực: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

11

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Xác thực: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

12

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Xác thực: 24/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2017

13

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2017 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xác thực: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2017

14

Văn bản hợp nhất 1433/VBHN-BVHTTDL năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Xác thực: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

15

Văn bản hợp nhất 1432/VBHN-BVHTTDL năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Xác thực: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

16

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Xác thực: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2017

17

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2016 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông Vận tải

Xác thực: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2017

18

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Xác thực: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2017

19

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

Xác thực: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2017

20

Văn bản hợp nhất 2800/VBHN-BTP năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Xác thực: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017