Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Có tất cả 36 văn bản: Vi phạm hành chính
21

Văn bản hợp nhất 1433/VBHN-BVHTTDL năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Xác thực: 10/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
22

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Xác thực: 17/02/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
23

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2016 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông Vận tải

Xác thực: 15/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
24

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Xác thực: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
25

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

Xác thực: 20/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
26

Văn bản hợp nhất 2800/VBHN-BTP năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Xác thực: 19/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
27

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Xác thực: 20/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
28

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Xác thực: 12/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
29

Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Xác thực: 22/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
30

Văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xác thực: 19/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
31

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Xác thực: 28/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
32

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Xác thực: 11/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
33

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Xác thực: 19/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
34

Văn bản hợp nhất 47/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

Xác thực: 22/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
35

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính

Xác thực: 10/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
36

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2013 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Xác thực: 29/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
Vui lòng đợi