Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Có tất cả 30 văn bản: Vi phạm hành chính
21

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xác thực: 03/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
22

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2017 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính

Xác thực: 12/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
23

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Xác thực: 06/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
24

Văn bản hợp nhất 1433/VBHN-BVHTTDL năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Xác thực: 10/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
25

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Xác thực: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
26

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

Xác thực: 20/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
27

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Xác thực: 20/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
28

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Xác thực: 12/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
29

Văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xác thực: 19/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
30

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Xác thực: 11/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
Vui lòng đợi