Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.087 văn bản: Vi phạm hành chính
81
82
83

Quyết định 680/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự xây dựng tại một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

84

Công văn 1272/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

85
86
87
88
89
90
91

Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng

92
95

Quyết định 94/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2022 của ngành Thuế

96

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

97

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bãi bỏ Quyết định 37/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

98

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

99

Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

100

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai