Danh mục

Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 4.166 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
4141

Quyết định 417-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc sắp xếp lại tổ chức ngành điện ảnh

Ban hành: 26/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4142

Nghị định 374/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ban hành: 14/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4143

Nghị định 374-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ban hành: 11/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4144

Quyết định 281-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung đối tượng phong danh hiệu nghệ sĩ

Ban hành: 21/09/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4145

Quyết định 252-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc cho phép thành lập Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt nam

Ban hành: 19/08/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4146

Quyết định 280-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc kiện toàn Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sỹ

Ban hành: 19/08/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
4147

Nghị định 193-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và chế độ làm việc của Uỷ ban Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình

Ban hành: 19/06/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
4148

Công văn về việc thu thuế doanh thu đối với một số hoạt động của ngành du lịch

Ban hành: 31/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4149

Nghị định 59-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng quy định về các hoạt động tôn giáo

Ban hành: 21/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4150

Quyết định 25-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc lấy ngày 27 tháng 3 làm " Ngày Thể thao Việt Nam"

Ban hành: 29/01/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4151

Nghị định 447-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch

Ban hành: 31/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
4152

Quyết định 333-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thay thế và bổ sung thành viên của Hội đồng các nghệ sĩ

Ban hành: 13/09/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4153

Quyết định 294-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Liên đoàn Cầu lông Việt Nam

Ban hành: 14/08/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4154

Thông tư liên tịch 97-TTLB/VHTTTTDL-TC của Bộ Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của nhà nước đối với Thư viện công cộng

Ban hành: 15/06/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4155

Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức

Ban hành: 10/05/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
4156

Nghị định 119-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Tổng Công ty du lịch Việt Nam

Ban hành: 09/04/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
4157

Thông tư về một số chế độ đối với giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao

Ban hành: 10/01/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4158

Quyết định 34-VH/QĐ của Bộ Văn hoá về việc công nhận 58 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh

Ban hành: 09/01/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
4159

Quyết định 4-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi Quyết định 342-CT ngày 09/12/1987 về quyền tự chủ tài chính của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch

Ban hành: 03/01/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4160

Chỉ thị về công tác thể dục thể thao trong những năm trước mắt

Ban hành: 09/05/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi