Danh mục

Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 4.105 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
4021

Quyết định 1585/TC-QĐ của Bộ Văn hoá-Thông tin về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Đoàn Ca múa nhạc nhẹ Trung ương

Ban hành: 22/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
4022

Quyết định 1460-QĐ/VH của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc công nhận di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh

Ban hành: 28/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
4023

Chỉ thị 42/CT-VHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong ngành văn hóa-thông tin

Ban hành: 25/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
4024

Quyết định 456-QĐ/TDTT của Tổng cục Thể dục thể thao về việc ban hành quy định quản lý công tác quan hệ quốc tế trong ngành TDTT

Ban hành: 24/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2003
4025

Quyết định 1387/TC-QĐ của Bộ Văn hoá-Thông tin về chức năng nhiệm vụ của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội

Ban hành: 19/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2004
4026

Nghị định 36/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP (14/12/1995) và Nghị định 194/CP (31/12/1994) của Chính phủ

Ban hành: 19/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2004
4027

Thông tư liên tịch 28TT/LB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động quảng cáo

Ban hành: 30/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
4028

Quyết định 345/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thanh tra Nhà nước về văn hóa-thông tin

Ban hành: 27/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
4029

Chỉ thị 274/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch và sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển thể dục-thể thao

Ban hành: 27/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
4030

Chỉ thị 18/VHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động ngành văn hóa thông tin

Ban hành: 20/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
4031

Quyết định 136/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án khả thi đầu tư xây dựng vườn quốc gia Tam Đảo

Ban hành: 06/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
4032

Thông tư 15-TT/BT của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn thực hiện Nghị định 87/CP của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

Ban hành: 26/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4033

Thông tư liên tịch 08/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá

Ban hành: 31/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
4034

Thông tư 06/TNB của Bộ Văn hoá-Thông tin về hướng dẫn việc cấp thẻ nhà báo thời hạn 5 năm 1996 - 2000

Ban hành: 10/01/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
4035

Thông tư 05/TT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện quảng cáo "Lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, bán, cho thuê xuất bản phẩm, hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa nơi công cộng, quảng cáo, viết, đặt biển hiệu" ban hành kèm theo Nnghị định số 87/CP ngày12/12/95 của Chính phủ

Ban hành: 08/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
4036

Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

Ban hành: 12/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
4037

Nghị định 87/CP của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

Ban hành: 12/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2005
4038

Thông tư 67/TC-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các nhà hát, đoàn nghệ thuật

Ban hành: 12/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
4039

Thông tư 65/BC của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thi hành Nghị định 133/HĐBT về họp báo

Ban hành: 06/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
4040

Nghị định 48/CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh

Ban hành: 17/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
Vui lòng đợi