VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 15.441 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
15361

Quyết định 275/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với lãnh đạo, quản lý các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện ban hành kèm theo Quyết định 2851/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 08/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
15362

Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 22/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
15363

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 27/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
15364

Quyết định 2103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2016
15365

Chỉ thị 09/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2015
15366

Quyết định 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố

Ban hành: 13/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2015
15367

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân nhân tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2020
15368

Quyết định 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 23/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
15369

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 25/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
15370

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 03/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
15371

Quyết định 105/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 31/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
15372

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo

Ban hành: 13/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
15373

Quyết định 50/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Tiêu chí xét duyệt học sinh bán trú được hưởng chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 31/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
15374

Quyết định 1365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa khoản 2, Điều 2, Quyết định 1121/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 05/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
15375

Quyết định 4167/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh Điều 10 Quyết định 3997/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
15376

Chỉ thị 08/2009/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố

Ban hành: 09/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2009
15377

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 15/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
15378

Quyết định 333/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 - 2010

Ban hành: 29/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
15379

Quyết định 240/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung hành vi vi phạm hành chính áp dụng xử phạt theo quy định thủ tục xử phạt qua hình ảnh trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2006
15380

Quyết định 210/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định thủ tục xử phạt qua hình ảnh số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tịa thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
Vui lòng đợi