VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 14.710 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
13821

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 08/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
13822

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 04/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
13823

Quyết định 2602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 03/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2015
13824

Quyết định 163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Du lịch huyện Đảo Lý Sơn

Ban hành: 03/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
13825

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
13826

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 29/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2015
13827

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 27/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2015
13828

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định về quản lý một số hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 18/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
13829

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
13830

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 13/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2015
13831

Chỉ thị 19/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 12/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
13832

Quyết định 191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Bắc Giang

Ban hành: 12/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
13833

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 06/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
13834

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 20/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
13835

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 06/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
13836

Quyết định 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020

Ban hành: 29/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
13837

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cầu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 21/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
13838

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
13839

Quyết định 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 15/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2015
13840

Quyết định 44/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định về phân cấp công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh quản lý

Ban hành: 09/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
Vui lòng đợi