VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.758 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. HCM arow
  41

  Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

  42

  Quyết định 3167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (đợt 8)

  43

  Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  44

  Kế hoạch 3278/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua "Doanh nghiệp, Doanh nhân đồng hành cùng Thành phố đổi mới - phát triển" giai đoạn 2017-2022

  45

  Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

  46

  Kế hoạch 3262/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

  47
  48
  49

  Kế hoạch 3160/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

  50

  Kế hoạch 3165/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

  51

  Quyết định 2946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

  52

  Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công

  53

  Công văn 3036/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Quyết định 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 về Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022

  54

  Kế hoạch 3040/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

  55

  Công văn 3034/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2023-2025

  56

  Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

  57

  Công văn 2980/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham mưu mô hình hoạt động, tiêu chí, đối tượng, lĩnh vực xem xét và các chính sách thu hút khu vực tư nhân tham gia tại Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố

  58
  59

  Công văn 2943/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn Thành phố

  60

  Quyết định 2819/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm; phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội