VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.435 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 3760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý tài liệu điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
22

Quyết định 3746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
23

Quyết định 3745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và quận, huyện

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
24

Quyết định 3748/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
25

Quyết định 3747/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
26

Quyết định 3720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố

Ban hành: 02/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
27

Công văn 3569/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
28

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
29

Quyết định 3629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
30

Quyết định 3628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
31

Quyết định 3630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
32

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
33

Kế hoạch 3404/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phục hồi hoạt động ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19 đến năm 2022

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2021
34

Quyết định 3488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
35

Quyết định 3491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
36

Quyết định 3503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
37

Quyết định 3481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2021
38

Quyết định 3466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế hoạt động tại các Trung tâm cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
39

Kế hoạch 4615/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/10/2021

Ban hành: 02/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
40

Công văn 3239/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác cấp Giấy nhận diện (có mã QR) đối với các phương tiện vận tải hàng hóa

Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2021
Vui lòng đợi