Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Có tất cả 291 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
281

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin, dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 26/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2021
282

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về mức thu vệ sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 24/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
283

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 19/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
284

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 24/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
285

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về quản lý và sử dụng mạng thông tin vô tuyến điện phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 10/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2022
286

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung Điều 27 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành kèm theo Quyết định 36/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 15/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
287

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc xếp loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý năm 2010

Ban hành: 20/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
288

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
289

Quyết định 2790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
290

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 11/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
291

Quyết định 48/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chế độ đối với đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 30/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
Vui lòng đợi