VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Có tất cả 221 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
201

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về quản lý hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 29/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2021
202

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 03/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
203

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc xếp loại đường bộ thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 03/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
204

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 01/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
205

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 01/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
206

Quyết định 343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 11/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
207

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 09/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
208

Quyết định 344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 11/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
209

Quyết định 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2015

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
210

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 16/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
211

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 14/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
212

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin, dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 26/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2021
213

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về mức thu vệ sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 24/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
214

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 19/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
215

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 24/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
216

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung Điều 27 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành kèm theo Quyết định 36/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 15/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
217

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc xếp loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý năm 2010

Ban hành: 20/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
218

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
219

Quyết định 2790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
220

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 11/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
Vui lòng đợi