VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Có tất cả 239 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
221

Quyết định 57/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2015
222

Quyết định 59/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
223

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Đơn giá thu lệ phí trước bạ nhà và tỷ lệ (%), chất lượng còn lại của từng loại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2017
224

Quyết định 60/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2021
225

Quyết định 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về soạn thảo, ban hành và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 21/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
226

Quyết định 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 17/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
227

Quyết định 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 22/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2016
228

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 28/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
229

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và dịch vụ nước sinh hoạt các công trình cấp Nước sinh hoạt nông thôn do các địa phương hưởng lợi trực tiếp quản lý

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
230

Quyết định 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ phí lề đường, bến bãi trên địa bàn tỉnh ban hành tại Quyết định 268/2007/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 15/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2015
231

Quyết định 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
232

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định khen thưởng cá nhân và tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 12/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
233

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 26/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
234

Quyết định 1740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
235

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 11/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
236

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định và tổ chức thực hiện dự án đầu tư khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
237

Quyết định 1532/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định việc lập, thẩm định đề án khảo sát, đề án thăm dò; xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái nguyên

Ban hành: 01/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
238

Quyết định 268/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về chế độ thu nộp,quản lý và sử dụng phí lề đường, bến bãi, mặt nước và quản lý, sử dụng mức phí trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 02/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2015
239

Quyết định 269/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân

Ban hành: 02/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2021
Vui lòng đợi