VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Có tất cả 239 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
22

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
23

Quyết định 2036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
24

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
25

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ một phần Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
26

Quyết định 2037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
27

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 59/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
28

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định 31/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
29

Quyết định 1555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2021
30

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc thu nộp, quản lý và sử dụng kinh phí để bảo vệ phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 28/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
31

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 28/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
32

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 28/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
33

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 35/2011/QÐ-UBND ngày 12/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
34

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 10/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
35

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
36

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
37

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
38

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 15/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
39

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 15/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
40

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
Vui lòng đợi