VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Có tất cả 337 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên arow
  21

  Quyết định 1821/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  22

  Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào "Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tỉnh Thái Nguyên" giai đoạn 2022 -2026

  23

  Quyết định 1603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

  24
  25

  Quyết định 1542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

  26

  Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ

  27

  Quyết định 1438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản, Tin học-Thống kê thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên

  28
  29

  Quyết định 1230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

  30

  Quyết định 1223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

  31
  32

  Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về quản lý, đảm bảo an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  33

  Quyết định 1165/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt 27 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên

  34

  Quyết định 1156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

  35
  36

  Quyết định 1075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

  37

  Quyết định 1055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

  38

  Quyết định 997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt 13 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  39

  Quyết định 998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái nguyên

  40

  Quyết định 896/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên