VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Có tất cả 133 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
121

Quyết định 44/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 19/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
122

Quyết định 31/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 06/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
123

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiêu tiếp khách trong nước

Ban hành: 14/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
124

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 24/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
125

Quyết định 65/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
126

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 26/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
127

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 10/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
128

Quyết định 2192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Sở, ban, ngành, huyện, thị xã có sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 20/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
129

Quyết định 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ban hành: 04/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
130

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thù lao dịch thuật các giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
131

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 20/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
132

Quyết định 92/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 25/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
133

Quyết định 540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 17/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
Vui lòng đợi