VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Có tất cả 129 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
101

Quyết định 59/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử (eOffice) liên thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 22/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2019
102

Quyết định 58/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 09/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
103

Quyết định 54/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Quyết định 64/2008/QĐ-UBND, ngày 05/08/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 09/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
104

Quyết định 63/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 23/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
105

Quyết định 49/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 07/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2019
106

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 62/2009/QĐ-UBND tháng 11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Ban hành: 31/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
107

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 13/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
108

Quyết định 44/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Ban hành: 15/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
109

Quyết định 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quyết định 58/2009/QĐ-UBND, ngày 10/11/ 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 11/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
110

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị và nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 16/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
111

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 31/2010/QĐ-UBND, ngày 06/07/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 08/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
112

Quyết định 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011-2020

Ban hành: 20/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
113

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 19/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
114

Quyết định 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 10/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
115

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 18/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
116

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 23/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
117

Quyết định 44/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 19/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
118

Quyết định 31/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 06/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
119

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiêu tiếp khách trong nước

Ban hành: 14/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
120

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 24/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
Vui lòng đợi