VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Có tất cả 141 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 11/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 18/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
42

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025

Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
43

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ

Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
44

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ Quyết định 50/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với Xe máy điện

Ban hành: 03/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
45

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ Quyết định 66/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 03/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
46

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 14/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
47

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
48

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
49

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ngưng hiệu lực một số điều của Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
50

Quyết định 58/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
51

Quyết định 57/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
52

Quyết định 52/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 16/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2019
53

Quyết định 50/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 27/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2019
54

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 35/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
55

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trách nhiệm vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 22/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
56

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 14/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2019
57

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 05/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2019
58

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 01/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
59

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chế độ chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Tây Ninh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 04/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
60

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 04/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
Vui lòng đợi