VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Có tất cả 162 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
42

Quyết định 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
43

Quyết định 110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
44

Quyết định 101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về thực hiện dự án có sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư, nhà ở thương mại không sử dụng vốn ngân sách theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
45

Quyết định 63/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 459/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kỳ 2014 - 2018

Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
46

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
47

Quyết định 49/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định 26/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
48

Quyết định 2960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
49

Quyết định 2961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
50

Quyết định 2944/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2021

Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
51

Quyết định 2834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về viêc phê duyệt Danh mục quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
52

Quyết định 2833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La

Ban hành: 17/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
53

Quyết định 47/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định giá xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
54

Quyết định 2577/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, Lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
55

Quyết định 2578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
56

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường các biện pháp giải quyết tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025

Ban hành: 15/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
57

Quyết định 2409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch và kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm (2021 - 2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La

Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
58

Quyết định 2414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực Điện) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
59

Quyết định 2403/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án định hướng phát triển năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 04/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
60

Quyết định 2376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
Vui lòng đợi