VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Có tất cả 152 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
141

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 07/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2016
142

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 07/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2016
143

Quyết định 1966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 23/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2016
144

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 20/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2016
145

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 17/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2016
146

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và phương pháp xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2016
147

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành biểu giá nước sạch dùng cho sinh hoạt của dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Sóc Trăng cung cấp

Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2016
148

Quyết định 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2016
149

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 13/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
150

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 05/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
151

Quyết định 39/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 12/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
152

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các Dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 29/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
Vui lòng đợi