VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Có tất cả 28 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 397/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án: điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 04/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
22

Quyết định 386/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 03/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
23

Quyết định 142/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 14/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
24

Quyết định 4234/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 28/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
25

Quyết định 2976/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 07/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2015
26

Quyết định 1768/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 13/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
27

Quyết định 1216/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 29/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2019
28

Quyết định 398/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường tài sản đã đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 27/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
Vui lòng đợi