VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Có tất cả 101 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 11/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
42

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; sửa đổi Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
43

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 26/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2017
44

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 21/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2017
45

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt cho Công ty cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ

Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2017
46

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2017
47

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 12/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2017
48

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 10/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2017
49

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

Ban hành: 16/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2017
50

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
51

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
52

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
53

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá một số loại dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Ban hành: 13/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2017
54

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 28/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
55

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 24/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2016
56

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 19/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
57

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 03/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
58

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 25/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
59

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
60

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 04/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
Vui lòng đợi